Lover

LOVNORM FOR IDRETTSLAG

VEILEDER TIL LOVNORM FOR IDRETTSLAG
(Oppdatert versjon utarbeidet av NIFs juridiske avdeling 01.07.22)
INNLEDNING
Ny lovnorm for idrettslag
For å sikre at alle idrettslag har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk,
vedtar NIF en lovnorm for idrettslag. Lovnormen inneholder et minimum av det alle idrettslag
må ha i sin egen lov.

MGRK – lovnorm 27092017

LOV FOR Midt Gudbrandsdal Ride- og Kjøreklubb (MGRK)1
Stiftet 10.10.1975, vedtatt av årsmøtet 30.11.1985, med senere endringer av 27.01.2001 og 16.03.2017, godkjent av Oppland Idrettskrets 27. september 2017.


LOVNORM FOR IDRETTSLAG

Vedtatt av Idrettsstyret 131223 med ikrafttredelse 010124.

LOV FOR MIDT-GUDBRANDSDAL RIDE- OG KJØREKLUBB

Stiftet 10.10.1975

Sist endret 1.3.24

§ 1 Formål

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og

paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på de verdier som er vedtatt av Idrettstinget.

§ 2 Organisasjon

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. [[Alt. 1: Idrettslaget inngår i en idrettslagsallianse med [legg inn navn på allianseidrettslaget og ev. øvrige idrettslag i idrettslagsallianse]/ [Alt. 2: Allianseidrettslaget inngår i en idrettslagsallianse med [legg inn navn på alle idrettslagene i idrettslagsalliansen].] For regler om idrettslagsallianser, gjelder NIFs lov § 10-7.]

(2) Idrettslaget er medlem av [navn på de(t) særforbund som idrettslaget er medlem av]. For regler om idrettslagets plikt til å være medlem av et særforbund, gjelder NIFs lov § 10-1 (4).

(3) Idrettslaget er medlem av NIF og dermed tilsluttet [navn på idrettskretsen] og [navn på idrettsrådet].

(4) For regler om representasjonsrett, gjelder NIFs lov § 10-3 (1).

(5) For regler om idrettslagets plikt til å overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak, gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3.

§ 3 Medlemmer

 • For regler om opptak av medlemmer, utmelding, fratakelse av medlemskap mv., gjelder NIFs lov §§ 10-4 og 10-6.

 • For idrettslagets plikt til å registrere opplysninger i idrettens medlems- og organisasjonsregister, gjelder forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister, jf. NIFs lov § 10-5.

§ 4 Kjønnsfordeling

For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i

overordnet organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 2-4. For idrettslag med omsetning og medlemstall under terskel fastsatt av Idrettsstyret er det tilstrekkelig at begge kjønn er representert i styrer, utvalg mv. og ved representasjon til årsmøter/ting i overordnet organisasjonsledd.

§ 5 Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7.

§ 6 Inhabilitet

For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8.

§ 7 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov § 2-9.

§ 8 Refusjon av utgifter og godtgjørelse

For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10.

§ 9 Regnskap og revisjon mv.

For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14.

For idrettslag med omsetning og medlemstall under terskel fastsatt av Idrettsstyret, er det

ikke krav om underslagsforsikring.

§ 10 Årsmøtet og årsmøtevalgte organer

 • Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

 • Ordinært og ekstraordinært årsmøte gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20.

 • Årsmøtets oppgaver:

 • Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 • Velge dirigent(er)
 • Velge protokollfører(e)
 • Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 • Godkjenne forretningsorden
 • Godkjenne innkallingen
 • Godkjenne saklisten
 • Behandle idrettslagets årsberetning
 • Behandle idrettslagets regnskap
 • styrets økonomiske beretning
 • ev. beretning fra kontrollutvalget
 • ev. beretning fra engasjert revisor
 • Behandle øvrige saker som fremgår av godkjent sakliste
 • Fastsette medlemskontingent på minst kr 50
 • eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 • Vedta idrettslagets budsjett
 • Behandle idrettslagets organisasjonsplan

14. Dersom idrettslaget har omsetning og medlemstall over terskel fastsatt av Idrettsstyret, velge:

 • Styre med leder, nestleder og [antall, minst ett] styremedlem[mer] [og [antall]] varamedlem[mer]
 • Kontrollutvalg med leder og [antall, minst ett] medlem[mer] [og [antall] varamedlem[mer]]
 • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
 • Valgkomité med leder, og [antall, minst ett] medlem[mer] og [antall, minst ett] varamedlem[mer]
 • Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan

Dersom idrettslaget har omsetning og medlemstall under terskel fastsatt av Idrettsstyret, velge:

 • Styre med leder, nestleder og [antall, minst ett] styremedlem[mer] [og ev. [antall] varamedlem[mer]
 • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
 • Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan

15. Ev. beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21.

(4) [For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12. [Kontrollutvalget arbeider iht. egen instruks vedtatt av årsmøtet.]]

(5) [For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18. [Valgkomiteen arbeider iht. egen instruks vedtatt av årsmøtet.]

[Legg inn navn og mandat på ev. øvrige årsmøtevalgte organer.]

§ 11 Idrettslagets styre

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som representerer idrettslaget utad.

(2) Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse beslutninger kan kun vedtas av årsmøtet iht. § 10 (3) og NIFs lov § 2-22.

(3) Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av idrettslagets virksomhet hører under styret. Styret skal sørge for:

 • at idrettslagets formål ivaretas
 • forsvarlig organisering av idrettslagets virksomhet og økonomistyring
 • at beslutninger fattes i samsvar med overordnete organisasjonsledds regelverk og vedtak, idrettslagets lov og årsmøtets vedtak
 • registrere opplysninger iht. § 3 (2)
 • at det oppnevnes en ansvarlig for politiattestordningen, dersom idrettslaget organiserer idrett for mindreårige eller personer med utviklingshemming
 • at det oppnevnes en ansvarlig for barneidretten, dersom idrettslaget organiserer barneidrett

(4) Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.

(5) Styret skal oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.

(6) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst 2 av styrets medlemmer forlanger det.

§ 12 Grupper

(1) Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes, eventuelt delegere dette til styret.

(2) Dersom idrettslagets årsmøte, ved behandlingen av organisasjonsplanen, har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende for idrettslag med omsetning og medlemstall over terskel fastsatt av Idrettsstyret:

 • Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet eller oppnevnes av styret etter fullmakt fra årsmøtet.
 • Gruppen bør ha minst ett årlig møte der gruppen diskuterer gruppens økonomi og aktiviteten i gruppen, og forslår kandidater til gruppestyret, samt gir eventuelle innspill til saker som behandles av styret eller årsmøtet.
 • Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet eller av styret etter fullmakt fra årsmøtet.
 • Gruppestyret fastsetter eventuell treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet eller styret.

(3) Gruppestyrer eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra styret eller årsmøtet, og innenfor de rammer som er fastsatt av styret eller årsmøtet.

§ 13 Lovendring

For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2.

§ 14 Oppløsning, utmelding mv.

 • Idrettslaget kan vedta oppløsning:
 • ved et enstemmig vedtak om oppløsning på årsmøtet, eller
 • ved å vedta oppløsning med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøtet må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere.

En forutsetning for et gyldig vedtak om oppløsning, er at idrettslaget skriftlig varsler idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.

(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund, og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, fattes med 2/3 flertall av årsmøtet.

(3) For regler om utmelding og tap av medlemskap i NIF, gjelder NIFs lov § 10-2.